سرور اختصاصی آلمان


EX41
EX41-SSD
EX41S
EX41S-SSD
EX51
EX51-SSD
EX51-SSD-GPU
AX50-SSD
AX60-SSD
PX61
PX61-SSD
PX61-NVME
PX91
PX91-SSD
PX121
PX121-SSD
SX61
SX131
SX291
SB
EX41
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,750,000ریال
ماهانه : 2,250,000ریال
EX41-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,750,000ریال
ماهانه : 2,250,000ریال
EX41S
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,750,000ریال
ماهانه : 2,250,000ریال
EX41S-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,750,000ریال
ماهانه : 2,250,000ریال
EX51
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,950,000ریال
ماهانه : 2,700,000ریال
EX51-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,950,000ریال
ماهانه : 2,700,000ریال
EX51-SSD-GPU
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,950,000ریال
ماهانه : 2,700,000ریال
AX50-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 4,950,000ریال
ماهانه : 2,700,000ریال
AX60-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 3,200,000ریال
PX61
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 3,200,000ریال
PX61-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 3,200,000ریال
PX61-NVME
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 3,200,000ریال
PX91
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 5,200,000ریال
ماهانه : 5,300,000ریال
PX91-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 5,200,000ریال
ماهانه : 5,300,000ریال
PX121
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 6,100,000ریال
PX121-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 6,100,000ریال
ماهانه : 6,100,000ریال
SX61
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 3,600,000ریال
ماهانه : 3,700,000ریال
SX131
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 8,600,000ریال
ماهانه : 8,700,000ریال
SX291
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
ستاپ : 12,550,000ریال
ماهانه : 12,700,000ریال
SB
مشخصات سرور در آدرس
https
//www.hetzner.com/sb
ستاپ : 0
ماهانه : 180,000ریال