سرور اختصاصی آلمان

EX41
EX41-SSD
EX41S
EX41S-SSD
EX51
EX51-SSD
EX51-SSD-GPU
AX50-SSD
AX60-SSD
PX61
PX61-SSD
PX61-NVME
PX91
PX91-SSD
PX121
PX121-SSD
SX61
SX131
SX291
EX41
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,250,000ریال
ماهانه
EX41-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,250,000ریال
ماهانه
EX41S
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,250,000ریال
ماهانه
EX41S-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,250,000ریال
ماهانه
EX51
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,700,000ریال
ماهانه
EX51-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,700,000ریال
ماهانه
EX51-SSD-GPU
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,700,000ریال
ماهانه
AX50-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
2,700,000ریال
ماهانه
AX60-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
3,200,000ریال
ماهانه
PX61
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
3,200,000ریال
ماهانه
PX61-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
3,200,000ریال
ماهانه
PX61-NVME
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
3,200,000ریال
ماهانه
PX91
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
5,300,000ریال
ماهانه
PX91-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
5,300,000ریال
ماهانه
PX121
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
6,100,000ریال
ماهانه
PX121-SSD
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
6,100,000ریال
ماهانه
SX61
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
3,700,000ریال
ماهانه
SX131
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
8,700,000ریال
ماهانه
SX291
مشخصات سرور در آدرس
https
//bia2host.com/dedicated-server-germany
12,700,000ریال
ماهانه