پنل پیامک


پلن برنزی
پلن نقره ای
پلن طلایی
پلن برنزی
ستاپ : 0
سالانه : 300,000ریال
تعرفه = 155 ریال
ارسال = دارد
ارسال انبود = ندارد
مدیریت پیام ها = دارد
ابزار = دارد
ابزار پیشرفته = ندارد
خط اختصاصی هدیه = ندارد
خط اشتراکی = ندارد
پیامک هدیه = 300 عدد
پلن نقره ای
ستاپ : 0
سالانه : 600,000ریال
تعرفه = 140 ریال
ارسال = دارد
ارسال انبود = دارد
مدیریت پیام ها = دارد
ابزار = دارد
ابزار پیشرفته = ندارد
خط اختصاصی هدیه = ندارد
خط اشتراکی = دارد
پیامک هدیه = 500 عدد
پلن طلایی
ستاپ : 0
سالانه : 1,000,000ریال
تعرفه = 125 ریال
ارسال = دارد
ارسال انبود = دارد
مدیریت پیام ها = دارد
ابزار = دارد
ابزار پیشرفته = دارد
خط اختصاصی هدیه = دارد
خط اشتراکی = دارد
پیامک هدیه = 800 عدد