سرور مجازی ایران

1 گیگابایت VIA/SSD
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 5GB SSD HDD
 • 300GB Bandwidth
2 گیگابایت VIB/SSD
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 15GB SSD HDD
 • 500GB Bandwidth
3 گیگابایت VIC/SSD
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
4 گیگابایت VID/SSD
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
6 گیگابایت VIE/SSD
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
8 گیگابایت VIF/SSD
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
10 گیگابایت VIG/SSD
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 60GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth