سرور مجازی صفر و یک

1 گیگابایت VIB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
2 گیگابایت VIC
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
3 گیگابایت VID
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
4 گیگابایت VIE
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
6 گیگابایت VIF
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
8 گیگابایت VIG
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
10 گیگابایت VIH
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 60GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
12 گیگابایت VII
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
16 گیگابایت VIJ
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic