سرور مجازی زیرساخت

1 گیگابایت VIB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 500G 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
2 گیگابایت VIC
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 500G 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
3 گیگابایت VID
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 500G 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
4 گیگابایت VIE
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 500G 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
6 گیگابایت VIF
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 1TB 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
8 گیگابایت VIG
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 1TB 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
10 گیگابایت VIH
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 60GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 2TB 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
12 گیگابایت VII
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 2TB 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8
16 گیگابایت VIJ
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Traffic
 • 2TB 1 - 1
 • Unmetered 1 - 8