سرور مجازی ایران


1 گیگابایت VIA/SSD
1 گیگابایت VIA/SSD
1 گیگابایت VIB/SSD
2 گیگابایت VIC/SSD
4 گیگابایت VID/SSD
6 گیگابایت VIE/SSD
1 گیگابایت VIA/SATA
1 گیگابایت VIB/SATA
2 گیگابایت VIC/SATA
4 گیگابایت VID/SATA
6 گیگابایت VIE/SATA
1 گیگابایت VIA/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 360,000ریال
VIA
1 گیگابایت
1 هسته 1200 مگاهرتز
5 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
1 گیگابایت VIA/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 360,000ریال
VIA
1 گیگابایت
1 هسته 1200 مگاهرتز
5 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
1 گیگابایت VIB/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 480,000ریال
VIB
1 گیگابایت
1 هسته 1500 مگاهرتز
15 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
2 گیگابایت VIC/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 580,000ریال
VIC
2 گیگابایت
2 هسته 1800 مگاهرتز
20 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
4 گیگابایت VID/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 840,000ریال
VID
4 گیگابایت
2 هسته 2300 مگاهرتز
30 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
6 گیگابایت VIE/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 960,000ریال
VIE
6 گیگابایت
3 هسته 3000 مگاهرتز
40 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
1 گیگابایت VIA/SATA
ستاپ : 0
ماهانه : 360,000ریال
VIA
1 گیگابایت
1 هسته 1200 مگاهرتز
10 گیگ SATA
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
1 گیگابایت VIB/SATA
ستاپ : 0
ماهانه : 480,000ریال
VIB
1 گیگابایت
1 هسته 1500 مگاهرتز
30 گیگ SATA
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
2 گیگابایت VIC/SATA
ستاپ : 0
ماهانه : 580,000ریال
VIC
2 گیگابایت
2 هسته 1800 مگاهرتز
40 گیگ SATA
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
4 گیگابایت VID/SATA
ستاپ : 0
ماهانه : 840,000ریال
VID
4 گیگابایت
2 هسته 2300 مگاهرتز
60 گیگ SATA
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4
6 گیگابایت VIE/SATA
ستاپ : 0
ماهانه : 960,000ریال
VIE
6 گیگابایت
3 هسته 3000 مگاهرتز
80 گیگ SATA
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4