سرور مجازی ایران - آترین

512 مگابایت VIA
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 10GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
1 گیگابایت VIB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
2 گیگابایت VIC
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
3 گیگابایت VID
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
4 گیگابایت VIE
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
6 گیگابایت VIF
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
8 گیگابایت VIG
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic