سرور مجازی ایران


512 مگابایت
256 مگابایت
1 گیگابایت
2 گیگابایت
3 گیگابایت
4 گیگابایت
6 گیگابایت
8 گیگابایت
10 گیگابایت
512 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 350,000ریال
رم = 512 مگابایت
پردازنده = 1 هسته
فضا = 25 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
256 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 350,000ریال
رم = 256 مگابایت
پردازنده = 1 هسته
فضا = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
1 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 500,000ریال
رم = 1 گیگابایت
پردازنده = 1 هسته
فضا = 50 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
2 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 750,000ریال
رم = 2 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 50 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
3 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 900,000ریال
رم = 3 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 100 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
4 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,100,000ریال
رم = 4 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 100 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
6 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 2,500,000ریال
رم = 6 گیگابایت
پردازنده = 3 هسته
فضا = 100 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
8 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,250,000ریال
رم = 8 گیگابایت
پردازنده = 4 هسته
فضا = 200 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
10 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,500,000ریال
رم = 10 گیگابایت
پردازنده = 4 هسته
فضا = 200 گیگابایت
ترافیک = نامحدود