هاست سی پنل آلمان

HCPDE-500 مگابایت

فضا = 500 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 0 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

135,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سه ماهه
650,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-1 گیگابایت

فضا = 1 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

170,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
850,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-2 گیگابایت

فضا = 2 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

310,000 ریال ماهانه
930,000 ریال سه ماهه
1,860,000 ریال شش ماهه
3,720,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-3 گیگابایت

فضا = 3 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

345,000 ریال ماهانه
1,035,000 ریال سه ماهه
2,070,000 ریال شش ماهه
4,140,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-4 گیگابایت

فضا = 4 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 2 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

390,000 ریال ماهانه
1,170,000 ریال سه ماهه
2,340,000 ریال شش ماهه
4,680,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 3 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

435,000 ریال ماهانه
1,305,000 ریال سه ماهه
2,610,000 ریال شش ماهه
5,220,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-6 گیگابایت

فضا = 6 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 5
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

515,000 ریال ماهانه
1,540,000 ریال سه ماهه
3,090,000 ریال شش ماهه
6,180,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPDE-10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 6 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

800,000 ریال ماهانه
2,400,000 ریال سه ماهه
4,800,000 ریال شش ماهه
9,600,000 ریال سالانه


سفارش دهید