هاست سی پنل ایران

HCPIR-500 مگابایت

فضا = 500 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME


540,000 ریال سه ماهه
1,080,000 ریال شش ماهه
2,160,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-1 گیگابایت

فضا = 1 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

225,000 ریال ماهانه
675,000 ریال سه ماهه
1,350,000 ریال شش ماهه
2,700,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-2 گیگابایت

فضا = 2 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

310,000 ریال ماهانه
930,000 ریال سه ماهه
1,860,000 ریال شش ماهه
3,720,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-3 گیگابایت

فضا = 3 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

345,000 ریال ماهانه
1,035,000 ریال سه ماهه
2,070,000 ریال شش ماهه
4,140,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-4 گیگابایت

فضا = 4 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

390,000 ریال ماهانه
1,170,000 ریال سه ماهه
2,340,000 ریال شش ماهه
4,680,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

450,000 ریال ماهانه
1,300,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,990,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

800,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سه ماهه
4,700,000 ریال شش ماهه
9,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HCPIR-6 گیگابایت

فضا = 6 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = 5
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

515,000 ریال ماهانه
1,540,000 ریال سه ماهه
3,090,000 ریال شش ماهه
6,180,000 ریال سالانه


سفارش دهید