نمایندگی هاست سی پنل آلمان

5 گیگابایت

فضا = 5120 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

609,000 ریال ماهانه
1,827,000 ریال سه ماهه
3,564,000 ریال شش ماهه
7,308,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت

فضا = 10240 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

1,019,000 ریال ماهانه
3,057,000 ریال سه ماهه
6,114,000 ریال شش ماهه
12,228,000 ریال سالانه


سفارش دهید
15 گیگابایت

فضا = 15360 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

1,549,000 ریال ماهانه
4,647,000 ریال سه ماهه
9,294,000 ریال شش ماهه
18,588,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت

فضا = 20480 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

2,099,000 ریال ماهانه
6,297,000 ریال سه ماهه
12,594,000 ریال شش ماهه
25,188,000 ریال سالانه


سفارش دهید
40 گیگابایت

فضا = 40960 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

2,199,000 ریال ماهانه
8,997,000 ریال سه ماهه
17,994,000 ریال شش ماهه
35,980,000 ریال سالانه


سفارش دهید
50 گیگابایت

فضا = 51200 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

3,500,000 ریال ماهانه
10,500,000 ریال سه ماهه
21,000,000 ریال شش ماهه
42,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
60 گیگابایت

فضا = 61440 مگابایت
تعداد اکانت = 50
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

4,319,000 ریال ماهانه
12,957,000 ریال سه ماهه
25,914,000 ریال شش ماهه
51,828,000 ریال سالانه


سفارش دهید
80 گیگابایت

فضا = 81920 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

5,499,000 ریال ماهانه
16,490,000 ریال سه ماهه
32,994,000 ریال شش ماهه
65,988,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

فضا = 102400 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

7,299,000 ریال ماهانه
21,897,000 ریال سه ماهه
437,940,000 ریال شش ماهه
875,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید