500 گیگابایت VHA

شروع از
5,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 2GB
 • CPU 2Core
 • HDD 500GB SATA
 • Traffic Unmetered

750 گیگابایت VHB

شروع از
7,500,000 ریال
ماهانه
 • Ram 4GB
 • CPU 2Core
 • HDD 750GB SATA
 • Traffic Unmetered

1 ترابایت VHC

شروع از
10,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 6GB
 • CPU 3Core
 • HDD 1TB SATA
 • Traffic Unmetered

2 ترابایت VHD

شروع از
15,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 8GB
 • CPU 4Core
 • HDD 2TB SATA
 • Traffic Unmetered

3 ترابایت VHE

شروع از
20,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 10GB
 • CPU 5Core
 • HDD 3TB SATA
 • Traffic Unmetered

4 ترابایت VHF

شروع از
25,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 12GB
 • CPU 6Core
 • HDD 4TB SATA
 • Traffic Unmetered

10 ترابایت VHG

شروع از
36,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 16GB
 • CPU 8Core
 • HDD 10TB SATA
 • Traffic 1 - 8

25 ترابایت VHH

شروع از
70,000,000 ریال
ماهانه
 • Ram 64GB
 • CPU 32Core
 • HDD 25TB SATA Enterprise
 • Traffic 1 - 8