سرور مجازی حجیم

500 گیگابایت VHA
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 500GB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
750 گیگابایت VHB
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 750GB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
1 ترابایت VHC
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 1TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
2 ترابایت VHD
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 2TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
3 ترابایت VHE
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 3TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
4 ترابایت VHF
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 4TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic