20 گیگابایت

2,200,000 ریال
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت مستر نمایندگی 4 عدد
 • تعداد اکانت نمایندگی 6 عدد
 • تعداد اکانت سی پنل 40 عدد
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • رم مجازی 4 گیگابایت
 • مقدار I/O 25 مگابایت
 • کنترل پنل WHM/cPanel

40 گیگابایت

2,900,000 ریال
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • تعداد اکانت مستر نمایندگی 10 عدد
 • تعداد اکانت نمایندگی 12 عدد
 • تعداد اکانت سی پنل 60 عدد
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • رم مجازی 4 گیگابایت
 • مقدار I/O 25 مگابایت
 • کنترل پنل WHM/cPanel
 • ترافیک نامحدود

60 گیگابایت

3,900,000 ریال
ماهانه
 • فضا 60 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت مستر نمایندگی 12 عدد
 • تعداد اکانت نمایندگی 15 عدد
 • تعداد اکانت سی پنل 80 عدد
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • رم مجازی 4 گیگابایت
 • مقدار I/O 25 مگابایت
 • کنترل پنل WHM/cPanel

100 گیگابایت

5,000,000 ریال
ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت مستر نمایندگی 15 عدد
 • تعداد اکانت نمایندگی 20 عدد
 • تعداد اکانت سی پنل 130 عدد
 • رم فیزیکی 4 گیگابایت
 • رم مجازی 4 گیگابایت
 • مقدار I/O 25 مگابایت
 • کنترل پنل WHM/cPanel