1 گیگابایت

500,000 ریال
ماهانه
فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
SSL رایگان
قابلیت اتصال به Terminal
ادان دامنه اضافه 0
منابع کاملا اختصاصی
رم 1

2 گیگابایت

900,000 ریال
ماهانه
فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
SSL رایگان
قابلیت اتصال به Terminal
دامنه رایگان IR
ادان دامنه اضافه 0
منابع کاملا اختصاصی
رم 2

5 گیگابایت

1,200,000 ریال
ماهانه
فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
SSL رایگان
قابلیت اتصال به Terminal
دامنه رایگان IR
ادان دامنه اضافه 0
منابع کاملا اختصاصی
رم 3

10 گیگابایت

2,500,000 ریال
ماهانه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
SSL رایگان
قابلیت اتصال به Terminal
دامنه رایگان IR
ادان دامنه اضافه 1
منابع کاملا اختصاصی
رم 4