هاست پایتون

500 مگابایت HPFA

فضا = 500 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME
IO = 10MB
Ram = 4G

500,000 ریال ماهانه
1,425,000 ریال سه ماهه
2,700,000 ریال شش ماهه
4,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
1 گیگابایت HPFB

فضا = 1 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME
IO = 10MB
Ram = 4G

770,000 ریال ماهانه
2,200,000 ریال سه ماهه
4,150,000 ریال شش ماهه
7,390,000 ریال سالانه


سفارش دهید
2 گیگابایت HPFC

فضا = 2 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME
IO = 10MB
Ram = 4G

1,110,000 ریال ماهانه
3,160,000 ریال سه ماهه
5,990,000 ریال شش ماهه
10,650,000 ریال سالانه
0 ریال دوساله

سفارش دهید
5 گیگابایت HPFD

فضا = 5 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME
IO = 10MB
Ram = 4G

1,500,000 ریال ماهانه
4,270,000 ریال سه ماهه
8,990,000 ریال شش ماهه
14,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت HPFE

فضا = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME
IO = 10MB
Ram = 4G

1,990,000 ریال ماهانه
5,670,000 ریال سه ماهه
10,740,000 ریال شش ماهه
19,100,000 ریال سالانه


سفارش دهید