سرور مجازی ایران - ترافیکی

IranVPSTraffic-1GB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Free Upload
 • 4500 Rial Download
 • 100GB Traffic
شروع از
3,000,000 ریال ماهانه
9,000,000 ریال سه ماهه
18,000,000 ریال شش ماهه
36,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
IranVPSTraffic-2GB
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Free Upload
 • 4500 Rial Download
 • 100GB Traffic
شروع از
4,000,000 ریال ماهانه
12,000,000 ریال سه ماهه
24,000,000 ریال شش ماهه
48,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
IranVPSTraffic-4GB
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Free Upload
 • 4500 Rial Download
 • 100GB Traffic
شروع از
7,500,000 ریال ماهانه
22,500,000 ریال سه ماهه
45,000,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
IranVPSTraffic-8GB
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 120GB SSD Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Free Upload
 • 4500 Rial Download
 • 100GB Traffic
شروع از
10,500,000 ریال ماهانه
31,500,000 ریال سه ماهه
63,000,000 ریال شش ماهه
126,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
IranVPSTraffic-16GB
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 160GB SSD Disk
 • 1Gbps Uplink
 • Free Upload
 • 4500 Rial Download
 • 100GB Traffic
شروع از
14,000,000 ریال ماهانه
42,000,000 ریال سه ماهه
84,000,000 ریال شش ماهه
168,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید