سرور مجازی بورس

4 گیگابایت VBA
 • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic
6 گیگابایت VBB
 • 6GB Ram
 • 6Core CPU
 • 60GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic
8 گیگابایت VBC
 • 8GB Ram
 • 8Core CPU
 • 80GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic