سرور مجازی ایران - پهنای باند اختصاصی - ترافیک نامحدود

1 گیگابایت VIB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
4,000,000 ریال ماهانه
12,000,000 ریال سه ماهه
24,000,000 ریال شش ماهه
48,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
2 گیگابایت VIC
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
6,630,000 ریال ماهانه
100,000,000 ریال سه ماهه
39,780,000 ریال شش ماهه
79,560,000 ریال سالانه


سفارش دهید
3 گیگابایت VID
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
7,100,000 ریال ماهانه
21,300,000 ریال سه ماهه
42,600,000 ریال شش ماهه
85,200,000 ریال سالانه


سفارش دهید
4 گیگابایت VIE
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
7,710,000 ریال ماهانه
23,130,000 ریال سه ماهه
46,260,000 ریال شش ماهه
92,520,000 ریال سالانه


سفارش دهید
6 گیگابایت VIF
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
9,000,000 ریال ماهانه
27,000,000 ریال سه ماهه
54,000,000 ریال شش ماهه
108,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
8 گیگابایت VIG
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
11,670,000 ریال ماهانه
100,000,000 ریال سه ماهه
70,020,000 ریال شش ماهه
140,040,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت VIH
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 60GB SSD Disk
 • 10Gbps Uplink
 • Unmetered Traffic
شروع از
14,000,000 ریال ماهانه
42,000,000 ریال سه ماهه
84,000,000 ریال شش ماهه
168,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید