هاست cPanel ایران


50 مگابایت
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
1 گیگابایت
2 گیگابایت
3 گیگابایت
5 گیگابایت
10 گیگابایت
50 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 50,000ریال
فضا = 50 مگابایت
پهنای باند = 3 گیگ
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
100 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 100,000ریال
فضا = 100 مگابایت
پهنای باند = 5 گیگ
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
250 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 150,000ریال
فضا = 250 مگابایت
پهنای باند = 7 گیگ
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
500 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 200,000ریال
فضا = 500 مگابایت
پهنای باند = 10 گیگ
افزودن دامنه = 2 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
1 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 250,000ریال
فضا = 1024 مگابایت
پهنای باند = 15 گیگ
افزودن دامنه = 4 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
2 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 400,000ریال
فضا = 2048 مگابایت
پهنای باند = 25 گیگ
افزودن دامنه = 6 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
3 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 550,000ریال
فضا = 3072 مگابایت
پهنای باند = 30 گیگ
افزودن دامنه = 7 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
5 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 500,000ریال
فضا = 5120 مگابایت
پهنای باند = 60 گیگ
افزودن دامنه = 10 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
10 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 750,000ریال
فضا = 10240 مگابایت
پهنای باند = 120 گیگ
افزودن دامنه = 15 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد