سرور مجازی فرانسه


512 مگابایت
1 گیگابایت
2 گیگابایت
3 گیگابایت
4 گیگابایت
512 مگابایت
200,000ریال
ماهانه
رم = 512 مگابایت
پردازنده = 1 هسته
فضا = 25 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
1 گیگابایت
290,000ریال
ماهانه
رم = 1 گیگابایت
پردازنده = 1 هسته
فضا = 45 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
2 گیگابایت
480,000ریال
ماهانه
رم = 2 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 70 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
3 گیگابایت
580,000ریال
ماهانه
رم = 3 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 80 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
4 گیگابایت
670,000ریال
ماهانه
رم = 4 گیگابایت
پردازنده = 2 هسته
فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود