سرور مجازی آلمان


1 گیگابایت VGA/SSD
2 گیگابایت VGB/SSD
2 گیگابایت VGC/SSD
4 گیگابایت VGD/SSD
6 گیگابایت VGE/SSD
1 گیگابایت VGA/NVME
2 گیگابایت VGB/NVME
2 گیگابایت VGC/NVME
4 گیگابایت VGD/NVME
6 گیگابایت VGE/NVME
1 گیگابایت VGA/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 342,000ریال
VGA
1 گيگابايت
1 هسته 1000 مگاهرتز
10 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
2 گیگابایت VGB/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 475,000ریال
VGB
2 گيگابايت
1 هسته 1200 مگاهرتز
15 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
2 گیگابایت VGC/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 595,000ریال
VGC
2 گيگابايت
2 هسته 2000 مگاهرتز
25 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
4 گیگابایت VGD/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 729,000ریال
VGD
4 گيگابايت
2 هسته 2300 مگاهرتز
40 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
6 گیگابایت VGE/SSD
ستاپ : 0
ماهانه : 879,000ریال
VGE
6 گيگابايت
3 هسته 3000 مگاهرتز
40 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
1 گیگابایت VGA/NVME
ستاپ : 0
ماهانه : 362,000ریال
VGA
1 گيگابايت
1 هسته 1000 مگاهرتز
10 گيگ NVME
1 GBit/s
نامحدود
2 گیگابایت VGB/NVME
ستاپ : 0
ماهانه : 499,000ریال
VGB
2 گيگابايت
1 هسته 1200 مگاهرتز
15 گيگ NVME
1 GBit/s
نامحدود
2 گیگابایت VGC/NVME
ستاپ : 0
ماهانه : 625,000ریال
VGC
2 گيگابايت
2 هسته 2000 مگاهرتز
25 گيگ SSD
1 GBit/s
نامحدود
4 گیگابایت VGD/NVME
ستاپ : 0
ماهانه : 768,000ریال
VGD
4 گيگابايت
2 هسته 2300 مگاهرتز
40 گيگ NVME
1 GBit/s
نامحدود
6 گیگابایت VGE/NVME
ستاپ : 0
ماهانه : 920,000ریال
VGE
6 گيگابايت
3 هسته 3000 مگاهرتز
40 گيگ NVME
1 GBit/s
نامحدود