سرور مجازی آلمان پورت 2 گیگ (OVH)

1 گیگابایت VGA/SAS
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB SAS HDD
 • Unlimited Bandwidth
2 گیگابایت VGB/SAS
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SAS HDD
 • Unlimited Bandwidth
4 گیگابایت VGC/SAS
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SAS HDD
 • Unlimited Bandwidth
6 گیگابایت VGD/SAS
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 70GB SAS HDD
 • Unlimited Bandwidth
8 گیگابایت VGE/SAS
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 80GB SAS HDD
 • Unlimited Bandwidth