1 گیگابایت VGB

شروع از
3,960,000 ریال
ماهانه
 • Ram 1GB
 • CPU 1Core
 • Disk 20GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

2 گیگابایت VGC

شروع از
4,620,000 ریال
ماهانه
 • Ram 2GB
 • CPU 2Core
 • Disk 30GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

3 گیگابایت VGD

شروع از
5,280,000 ریال
ماهانه
 • Ram 3GB
 • CPU 2Core
 • Disk 35GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

4 گیگابایت VGE

شروع از
5,940,000 ریال
ماهانه
 • Ram 4GB
 • CPU 2Core
 • Disk 40GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

6 گیگابایت VGF

شروع از
7,260,000 ریال
ماهانه
 • Ram 6GB
 • CPU 3Core
 • Disk 45GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

8 گیگابایت VGG

شروع از
8,580,000 ریال
ماهانه
 • Ram 8GB
 • CPU 4Core
 • Disk 50GB NVME
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered

16 گیگابایت VGH

شروع از
13,860,000 ریال
ماهانه
 • Ram 16GB
 • CPU 8Core
 • Disk 70GB NVMe
 • Bandwidth 1Gbps
 • Traffic Unmetered