سرور اختصاصی ایران - صفر و یک

PDS 1
 • G8 Server Type
 • 32GB Ram
 • 2* E5 2620v1(12core-24Threads) CPU
 • 2* 1/2 T SAS10K Hard
 • 1GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 2
 • G8 Server Type
 • 32GB Ram
 • 2* E5 2650 V2(16core-32 Threads) CPU
 • 2 *1/2 T SAS10K Hard
 • 1GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 3
 • G8 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2650 v2(16core-32Threads) CPU
 • 2 * 500 SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 4
 • G8 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) CPU
 • 2 * 500 SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 5
 • G8 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2670 v2(20core-40Threads) CPU
 • 2 * 4T SATA Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 6
 • G8 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2696 v2 (24core-48Threads) CPU
 • 2*1T SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 7
 • G9 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2650 v3 (20core-40Threads) CPU
 • 2* 500 G SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 8
 • G9 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2678 v3 (24core-48Threads) CPU
 • 2 * 1 T SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 9
 • G9 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*E5-2667 v3 (20core-40Threads) CPU
 • 1T NVME + 250 GB SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 10
 • G9 Server Type
 • 128GB Ram
 • 2*E5-2680 v4 (28 core-56Threads) CPU
 • 2*1 T SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 11
 • G10 Server Type
 • 64GB Ram
 • 2*4210 silver (20 core-40thr) CPU
 • 2*1 T SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic
PDS 12
 • G10 Server Type
 • 128GB Ram
 • 2*5220R GOLD (48 core-96 thr) CPU
 • 2*1 T SSD Hard
 • 1GB / 10GB Port
 • Unlimited 1 > 6 Traffic