سرور مجازی زیرساخت

512 مگابایت VIA
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 10GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
950,000ریال
Mjesečno
Naruči
1 گیگابایت VIB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
1,150,000ریال
Mjesečno
Naruči
2 گیگابایت VIC
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
1,600,000ریال
Mjesečno
Naruči
3 گیگابایت VID
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
1,990,000ریال
Mjesečno
Naruči
4 گیگابایت VIE
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
2,400,000ریال
Mjesečno
Naruči
6 گیگابایت VIF
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
3,000,000ریال
Mjesečno
Naruči
8 گیگابایت VIG
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
S početkom od
3,600,000ریال
Mjesečno
Naruči
10 گیگابایت VIH
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 60GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
S početkom od
6,540,000ریال
Mjesečno
Naruči
12 گیگابایت VII
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
S početkom od
7,770,000ریال
Mjesečno
Naruči
16 گیگابایت VIJ
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 70GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered 1 to 10 Traffic
S početkom od
9,990,000ریال
Mjesečno
Naruči